24-06-2017| Imieniny obchodzą: Danuta, Emilia, Jan

Dla Ucznia

NAUKA ZAWODU W RZEMIOSLE

Zakłady rzemieślnicze obok działalności gospodarczej tradycyjnie zajmują się szkoleniem uczniów. Nauka zawodu składa się z dwóch integralnych, równolegle realizowanych części: praktycznej zorganizowanej w zakładzie rzemieślniczym i teoretycznej zorganizowanej w szkole zawodowej lub kursach dokształcających.
Podstawą organizacji nauki jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, podpisywana pomiędzy poracodawcą rzemieślnikiem, a uczniem młodocianym pracownkiem.

W związku z zawartą umową o pracę i faktem uczęszczania do zasadniczej szkoły zawodowej młody człowiek uzyskuje podwójny status prawny tj. ucznia - pracownika młodocianego lub wyłącznie pracownika młodocianego, jeśli dokształcanie teoretyczne realizowane jest w systemie pozaszkolnym. Umożliwiono prowadzenie nauki zawodu w zawodach z poza klasyfikacji szkolnej.

W przypadku organizowania dokształcania zawodowego w formie pozaszkolnej pracodawca realizuje obowiązujące zajęcia z zakresu teoretycznego kształcenia zawodowego wynikającego z programu nauczania uwzględniający podstawę programu kształcenia w zawodach występujących w klasyfikacji szkolnej lub zapewnia teoretyczne przygotowanie do zdania egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika w zawodach nie ujętych w kwalifikacji szkolnej.

CELEM NAUKI ZAWODU

Jest opanowanie przez ucznia - młodocianego pracownika umiejętności pratycznych i teoretycznych w zawodzie i potwierdzenie ich dowodem kwalifikacji zawodowych w drodze przystąpienia do egzaminu czeladniczego. Świadectwo czeladnicze umożliwia absolwetowi zatrudnienie na stanowisku wymagającym kwalifikacji zawodowych tzw. pierszym poziomie. Egzaminy czeladnicze przeprowadzają komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

WARUNKI ZATRUDNIENIA

Osoba zamierzająca podjąć naukę zawodu w zakładzie rzemieślniczym musi spełniać następujace warunki:
-mieć ukończony 16 rok życia,
-ukończoną ośmioletnią szkołę podstawowa lub gimnazjum
-dobre warunki fizyczne i stan zdrowia pozwalający na podjęcie nauki w danym zawodzie.
Na naukę zawodu mogą być przyjęci młodociani pracownicy w przedziale wiekowym od 16 do 18 lat.
Kandydat na ucznia przed zawarciem umowy o pracę w celu nauki zawodu ma obowiązek poddania sie badaniom lekarskim. Badania powinny być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym że praca w danym zawodzie nie zagraża zdrowiu młodego człowieka, ani nie ma przeciwwskazań do wykonywania prac wchodzących w zakres nauczanego zawodu.

UPRAWNIENIA DO SZKOLENIA

Prowadzenie przygotowania zawodoweego młodocianych pracowników może prowadzić właściciel zakładu rzemieślniczego, bądż wyznaczony przez niego pracownik, posiadający kwalifikacje zawodowe i przygotowanie pedagogiczne wymagane od instruktorów praktycznej nauki zawodu.

ZAWARCIE UMOWY

Umowę o pracę w celu nauki zawodu podpisują:pracodawca-właściciel zakładu rzemieślniczego oraz uczeń-młodociany pracownik, a jeśli młodociany pracownik nie ukonczył 16 lat dodatkowo jego opiekun prawny.
Umowy dla młodocianych doształcających się w zasadniczych szkołach zawodowych należy zawierać w okresie przyjmowania kandydatów do szkół ponad gimnazjalnych.
W przypadku gdy młodociany dokształca się w systemie pozaszkolnym podpisanie umowy może nastąpić w innym terminie.
Niezbędne dokumety do zawarcia umowy o pracę przedkładane przez ucznia:
-świadectwo ukończenia gimnazjum
-aktualne orzeczenie uprawnionego lekarza do pracy w określonym zawodzie
-1 zdjęcie
-numer Pesel ucznia
-ksero dowodu rodzica lub opiekuna
-podanie o zawarcie umowy
Umowa podpisywana jest w obecności rodzica bądż opiekuna.

ROZWIĄZANIE UMOWY

Rozwiązanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego może nastąpić za wypowiedzeniem jedynie w przypadkach;
-nie wypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych.
-ogłoszenia likwidacji lub upadłości zakładu.
-reorganizacji zakładu w taki sposób, że w jej wyniku niemożliwe jest zrealizowanie programu praktycznej nauki zawodu.
-stwierdzenie nieprzydatności młodocianego do pracy w danym zawodzie (np. ze wzgledów zdrowotnych)
Umowa z młodocianym w każdym terminie może być rozwiązana jedynie w trybie wzajemnego porozumienia stron. W przypadku konieczności rozwiązania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, pracodawca powiadamia przedstawiciela ustawowego młodocianego lub jego opiekuna oraz szkołę, jeżeli młodociany dokształca się w szkole, a także izbę rzemieślniczą,(lub uprawniony cech) jeżeli pracodawcą jest rzemieślnik w celu umożliwienia młodocianemu kontynuacji zawodu. W razie przerwania nauki zawodu i podjęcia jej w tym samym lub pokrewnym zawodzie u innego pracodawcy, czas odbytej poprzednio pratyki zawodu wlicza się młodocianemu do okresu wymaganego do odybycia przygotowania zawodowego, po sprawdzeniu stopnia opanowania zawodu, jeżeli przerwa w nauce zawodu nie trwała dłużej niż 12 miesięcy.

OKRES NAUKI ZAWODU

Ustalany jest w umowie o pracę i powinien zawierać się w przedziale od 24-36 miesięcy.Nauka kończy się egzaminem czeladniczym
W wyjątkowych przypadkach izba rzemieślnicza, na wniosek ucznia i za zgodą pracodawcy może okres nauki przedłużyć lub skrócić.
Przedłużenie nie więcej niż do 12 miesięcy może dotyczyć, jedynie tych młodocianych, którzy dokształcają się w szkole zawodowej nie otrzymali promocji do następnej klasy.
W innych uzasadnionych przypadkach izba rzemieslnicza może przedłużyć okres nauki nie więcej niż o 6 miesięcy.
Skrócenie okresu nauki nie więcej niż o 12 miesięcu może dotyczyć jedynie tych młodocianych, którzy nie dokształcają się w zasadniczej szkole zawodowej.

WYNAGRODZENIE UCZNIA

Młodociany pracownik - uczeń zawodu ma prawo do wynagrodzenia za pracę.
Wysokość miesięcznego wynagrodzenia jest zróżnicowana i w zależności od roku nauki wynosi:
-I rok nauki - nie mniej niż 4%
-II rok nauki - nie mniej niż 5%
-III rok nauki - nie mniej niż 6%
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale(ogłasza prezes GUS)

EGZAMIN KONCZĄCY NAUKĘ ZAWODU

Naukę zawodu zrealizowaną u rzemieślnika kończy egzamin czeladniczy. Absolwenci nauki zawodu u rzemieślnika składają wniosek do egzaminu w izbie rzemieślniczej, w której zrzeszony jest cech sprawujący nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianego. Opłatę za egzamin w pierwszym wyznaczonym terminie ponosi rzemieślnik.
Szczegółowych informacji dotyczących warunków szkolenia uczniów, przystapienia do egzaminów czeladniczych oraz na temat możliwości ukonczenia kursu pdedagogicznego-udziela kierownik biura.

WYKAZ ZAWODÓW W KTÓRYCH ODBYWA SIĘ SZKOLENIE


-krawiec
-cukiernik
-elektryk
-monter instalacji urządzeń sanitarnych
-glazurnik
-fryzjer
-ślusarz
-mechanik pojazdów samochodowych
-blacharz samochodowy
-lakiernik
-wulkanizator
-stolarz
-stolarz
-stolarz meblowy



Powrót

Copyright © Emil Jaszczuk & Jacek Domański 2011 | Designed by Przemysław Chodźko | Valid CSS & XHTML